Lycée Louis le Grand

depuis 1563

 

(en cas d'affichage défectueux, merci de rafraîchir la page)

Flash info

Pour consulter

la plaquette interactive du Lycée,

cliquez ici.

slovène

Présentation en slovaque

Lycée Louis-le-Grand

Základné informáciesundials.jpg

Zaloené v roku 1563 pátrami Spoločnosti Jeišovej (jezuitmi), ešte pod menom Collège de Clermont, Lycée Louis-le-Grand (LLG) predstavuje perlu francúzskeho školstva. Známe sú predovšetkým jeho Classes Préparatoires, ktoré vďaka svojej vysokej úrovni preili rivalitu s parískou Univerzitou. Systém Classes préparatoires zodpovedá svojím programom prvým dvom ročníkom vysokoškolského štúdia. Na konci druhého ročníka si študenti vyberajú z ponuky asi sto tzv. Grandes Écoles,  kde štúdium pokračuje priemerne ešte tri roky. Prijatie na čo najlepšej Grande École je cieľom dvojročnej prípravy vyadujúcej si maximálnu koncentráciu na hodinách a kadodennú prácu. Školský rok je rozdelený na 3 trimestre, rozvrh hodín obsahuje týdenne okolo tridsať (60 minútových) vyučovacích hodín. K nim treba pripočítať dve hodiny colles (ústnych skúšaní v skupinkách po troch, počas ktorých skúšajúci preverí poznatky z učiva predchádzajúceho týdňa a poprípade objasní niektoré problémové časti látky). Najdôleitejšími skúškami sú písomné práce trvajúce 3 a 4 hodiny, ktorých počet zo všetkých predmetov nepresahuje 10 za trimester. Na konci prvého ročníka sú iaci rozdelení podľa známok z majoritných predmetov do tried s rozdielnou úrovňou, avšak výsledky počas roka nemajú eliminačný charakter. V druhom ročníku, v prípade neúspechu na prijmacích pohovoroch, je zväčša monosť tento ročník opakovať.

Profil školy

Lycée Louis-le-Grand poskytuje vzdelanie v 8x3 triedach (8 tried, 3 ročníky) druhého cyklu (čo zodpovedá triedam strednej školy na Slovensku) a v 21 triedach Classes Préparatoires (6+9 scientifiques, 2+2 littéraires a 1+1 commerciales). U podľa počtu jednotlivých tried je zrejmé, e Lycée Louis-le-Grand kladie najväčší dôraz na triedy s vedeckým zameraním. Na najprestínejších Grandes Écoles nú študenti z LLG najväčšie úspechy. Kadoročne sú medzi novoprijatými študentmi na École Polytechnique či ENS najviac zastúpení práve študenti z LLG. Nemálo z nich spoluvytvárali dejiny Francúzska. Veď osobnosti ako Baudelaire, Molière, Hugo, Kessel, Sartre, Voltaire, Citroën, Chasles, Poincaré, či traja z piatich povojnových prezidentov Francúzska (Pompidou, Giscard d'Estaing a Chirac) študovali v LLG.

Niekoľko praktických informácií

S cieľom dosiahnuť výborné výsledky, LLG sa snaí vytvárať pre svojich študentov čo najvhodnejšie prostredie. K dispozícii ponúka tristopäťdesiat individuálnych izieb a pestrú stravu trikrát denne. Študenti si dokonca nemusia prať či upratovať izby, o všetko sa stará početný personál. Veľký počet rôznych klubových miestností má umoniť čo najpríjemnejšie vyuiť zriedkavé chvíle voľného času .

Ako sa dosta na LLG zo Slovenska? Prijímacie pohovory neexistujú; celé prijímacie konanie prebieha prostredníctvom tzv. dossier, ktoré si na Slovensku vyiadate na Francúzskom inštitúte v Bratislave, kde by mali mať k dispozícii aj ďalšie podrobnejšie informácie.
Študent zo Slovenska musí rátať z rozpočtom cca 20 000 a 25 000 FF ročne, pretoe monosť štipendia či práce popri škole takmer neexistuje.