Lycée Louis le Grand

depuis 1563

 

(en cas d'affichage défectueux, merci de rafraîchir la page)

Flash info

Pour consulter

la plaquette interactive du Lycée,

cliquez ici.

tcheque

Présentation en tchèque

Lycée Louis-le-Grand

Základní informacesundials.jpg

Zaloené v roce 1563 pátery Společnosti Jeíšovy (jezuity), ještě pod jménem Collège de Clermont, Lycée Louis-le-Grand (LLG) představuje perlu francouzského školství. Známé jsou predevším jeho classes préparatoires, které díky své vysoké úrovni přeili rivalitu s pařískou Univerzitou. Systém classes préparatoires odpovídá svým programem prvním dvěma ročníkům vysokoškolského studia. Na konci druhého ročníku si studenti vybírají z nabídky asi sto tzv. Grandes Écoles, kde studium pokračuje ješte průměrně tři roky. Přijetí na co nejlepší Grande École je cílem dvouleté přípravy vyadující si maximální koncentraci na hodinách a kadodenní práci. Školní rok je rozdělen na 3 trimestry, rozvrh hodin obsahuje týdně kolem třiceti (60 minutových) vyučovacích hodin. K nim je třeba pričíst dvě hodiny khôlles (ústních zkoušek v skupinkách po třech, během kterých zkoušející prověří poznatky z učiva předcházejícího týdne a případně objasní některé problémové části látky). Nejdůleitějšími zkouškami jsou písemné práce v trvání 3 a 4 hodin, jejich počet ze všech předmětů nepřesahuje 10 za trimestr. Na konci prvního ročníku jsou studenti rozděleni podle známek z majoritných předmětů do tříd s rozdílnou úrovní. Výsledky během roku ovšem nemají eliminační charakter. Ve druhém ročníku, v případě neúspěchu u přijímacích pohovorů, je většinou monost tento ročník opakovat.

Profil školy

Lycée Louis-le-Grand poskytuje vzdělání v 8x3 třídách (8 tříd, 3 ročníky) druhého cyklu (ten odpovídá třídám střední školy v ČR) a v 21 třídách classes préparatoires (6+9 scientifiques, 2+2 littéraires a 1+1 commerciales). Ji podle počtu jednotlivých tříd je zřejmé, e Lycée Louis-le-Grand klade nejvyšší důraz na třídy s vědeckým zaměřením. Na nejprestinejších Grandes Écoles nou studenti z LLG největší úspěchy. Kadoročně jsou mezi nověpřijatými studenty na École Polytechnique nebo ENS nejvíce zastoupeni právě studenti z LLG. Nemálo z nich spoluvytvářelo dějiny Francie. Vdyť osobnosti jako Baudelaire, Molière, Hugo, Kessel, Sartre, Voltaire, Citroën, Chasles, Poincaré, nebo tři z pěti poválečných prezidentů Francie (Pompidou, Giscard d'Estaing a Chirac) studovali v LLG.

Několik praktických informací

S cílem dosáhnout výborných výsledků, se LLG snaí vytvářet pro své studenty co nejvhodnější prostředí. K dispozici má třistapadesát individuálních pokojů a pestrou stravu třikrát denně. Studenti si dokonce nemusí prát nebo uklízet pokoje, o vše se stará početný personál. Veliký počet různých klubových místností má umonit co nejpříjemnější vyuití zřídké chvíle volného času.

Jak se dostat na LLG z ČR ? Přijímací pohovory neexistují; celé prijímací konání probíhá prostřednictvím tzv. dossier, které si v ČR vyádáte na Francouzském institutu v Praze, kde by měli mít k dispozici také další podrobnější informace. Český student musí počítat z rozpočtem cca 20 000 a 25 000 FF ročně, protoe monost stipendia nebo práce při škole téměř neexistuje.